Naturen i højsæde

Nedenfor finder du en beskrivelse af årtiers pleje og bevaring af naturen, landskabet, geologien og adgangen - takket være lodsejernes og beboernes interesse for naturen. Derudover vil vi bringe nyheder og indlæg, samt eventuelle nye tiltag fra egnen.

 

Baggrund og status for pleje af naturen

 

Naturen i Hesbjergkilen er meget varieret. Arealet er præget af blandet løvskov af meget forskellig alder, dyrkede arealer, overdrev, moser og enge. Skovene i området er hovedsagelig løvskove. I skovene er der større lysåbne arealer med sø og mose, skovmoser med en lysåben vegetation, gravede eller opstemmede søer og bakkepartier med overdrevsvegetation. Skovene er varierede med mange forskellige træ- og buskarter og en høj biodiversitet.

 

Årsagen til, at naturen ser ud som den gør, er at lodsejerne i 2 generationer har ønsket at fremme naturen i området. Naturen i Hesbjergkilen er gennem mange årtier plejet med fokus på bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten. For eksempelvis er markhegnene på Ernebjerg egnen bevaret igennem mere end 200 år, hvilket giver et enestående landskab, der fremstår med mange små hegnede marker som taget ud af en Morten Koch film.

 

Der drives både landbrug og skovbrug på jordene i Hesbjergkilen. Både landbrug og skovbrug er væsentligt for ejerne. Samtidigt er det dog vigtigt, at forvalte naturen med biodiversitet for øje, så også eftertiden får glæde af de dejlige omgivelser. Flere marker har fået lov at ligge i grønne græsmarker. Det giver en god varieret natur og dejlige naturoplevelser. I den vestlige del af området har drænene fået lov til at gro til for at genskabe de naturlige vandhuller. I nogle skove drives nænsom plukhugst. Hos nogle lodsejere er skovningsmaskiner blevet bandlyst i skovene. I stedet er fældning at træer foregået med håndbåren motorsav med henblik på at undgå de ødelæggelser, der opstår, når der skal være plads til de store tunge skovningsmaskiner. Her er der skabt et fristed for flora og fauna på skovnære områder, som i væsentlig grad har været forskånet for menneskelige forstyrrelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store nåletræsarealer, der væltede i stormen i 1999, blev genplantet med løvtræer. Skovarealer er for lang tid tilbage blevet forøget på bekostning af landbrugsarealerne. Derudover får mange gamle træer lov til at stå af hensyn til biodiversiteten. Eksempelvis er over 500 gamle træer blevet fredet af lodsejeren. Der er fokus på at fremme biodiversiteten ved uberørte og uforstyrrede skovarealer, moser, enge og overdrev. Det giver et rigt og varieret dyre- og fugle- og planteliv. Selv engperlemorsommerfuglen trives i Hesbjergskoven.

Adgang til skovene

Området ved Hesbjergkilen er præget af områder, hvor der er uforstyrret natur af hensyn til flora og fauna. Her er flere sjældne sommerfugle, fugle m.m. Flere undersøgelser har vist, at dyrelivet bliver forstyrret af menneskelig færdsel og derfor er det også vigtigt, at naturen får lov til at forblive uforstyrret.

 

Der er en god afveksling mellem uforstyrrede områder og områder, hvor man kan færdes på mange kilometer stier og opleve den skønne natur. Der er også indgået en frivillig aftale om etablering af en sti i Hesbjerg skov.

 

Dyred Banke er et område i den vestlige del af Hesbjergkilen. Der er en sti, som fører til toppen af Dyred Banke, hvorfra man har en fin udsigt over det kuperede fynske landskab. Området er i dag fredet, og Odense Kommune har udarbejdet plejeplaner for området.

 

 

Tiltagene for at pleje naturen er i høj grad for at videregive en smuk natur til eftertiden såvel som en egeninteresse i at have en natur med god biodiversitet som nærmeste nabo. Beboerne i området er flyttet herud for at være tæt på naturen og opnå en fred og ro, som det ikke er muligt at finde i byen.

Aktuelt i 2018

Danmarks Naturfredningsforening har fattet interesse for Hesbjergkilen. Det har fået dem til at indsende et fredningsudkast til Odense og Asssens kommuner. Vi mener, at en fredning vil have negative konsekvenser for flora og fauna, og derfor har vi reageret. Det fremgår af vores høringssvar til Odense kommunes politikkere, som flere af foreningens medlemmer har været med til at udarbejde. Fredningsforslaget har skabt stor forundring blandt foreningens medlemmer fordi:

 

  1. Der er ingen trusler mod naturen, og vi passer godt på den.
  2. Der er i forvejen mange love, regler og bekendtgørelser, der beskytter naturen i området.
  3. Der er i forvejen god adgang til rekreative arealer
  4. Naturen vil lide under en øget adgang
  5. En fredning er voldsomt indgribende i forhold til lodsejerne i området

 

Høringssvaret finder du ved siden af.

Da foreningen ikke mener, at en fredning vil være til gavn for naturen, har flere medlemmer skrevet læserbreve. Se her links:

Alle billeder © Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten i Hesbjergkilen

Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten i Hesbjergkilen